Pages

Saturday, February 20, 2010

Mr. Iroc Loc - Memories (1992) [Phoenix, AZ]


Mr. Iroc Loc - Memories (tape single)
Label: Iroc Records
Year Released: 1992

Tracklisting:
A1) Memories
A2) Memories (radio)

17 comments:

Glock_45 said...

can you please rip this tape? really need this one

mike said...

i like to get a copy memories i been looking 4 it 4 a long time.

Lutfi Marzuki said...

bisa didownload apa nggak?

Sabrina said...

u really like this stuff.

ma.sh said...

pГ[°]bL[€Êm*]$kŶ r[]çKÊ·D.ê·D.. öÜt_ THE roo|=m|= ïF ŷμÖôOÕ [&]HOHOOö®_* pÊpöLLZZZ💤 j}{[]B___ * .2 saYÊ_* dÂ¥__* çaHH! dÜ€t__-!- [&]*dÅ¥ __* ÇåÎÑT ·ÑÖ ··._,··MÖ.. @!# çåÏÑT!cáÅïñ .dOθ _d·ÜH! saim____ sHÏ-!-__

ma.sh said...

yÊÅ..ï �� rAn aa WAY 1Time, ..straight T{}.Sacramento Broke my heaRT .worse FELIN_ ,, ïEŶÊ_* ever FELT in my life Gettil!N_ ·· my firsT! cAr!!! ..(sÜmwhu)μ·aFTer alla Sch[]··BeatingS ··StØPeD_*FГ[]m .mÖm$ [&, dïD··.dÔ₩ñ.. _ ℹ get 2__sAc, & sit tHÊГ£ /ïkË_ ·Ä.dÜmmŶÊ _..* #!$#!$@ escaping KNEVINING thoughtS ö|= .b'Ñ .._��tRÏñ_.2· Get a wa¥_ finally fROM åLL ·The HUГT··&· ,pÅàäïÑ __(_) ..,sitting now ! broAD · Å|=teRnoon .. these Apts. were across the street from the pARk .. ï thought ì ÇûD_ ·jÜ$a·· ₩å/K up to the front door, PAAye-m ..CASH &,]* gÊt ..$tÅГ+êD__·θn _¿? liFE _* ..dAED AINT H[]₩_ŵïT ŵöГk..._ -wELL AFtÊГ ï diDN_ get the pL.··´___ ,& the Lady said they were all FüLL · [&*ï] DïDñ-!- BE|iÊVEГ ..ï was DETERMINED tØ find me a roof onlver M¥_** hêÂD., .bŶ/büŶ_ evening -- my-head-is-thinking-more-THÅñ-tHÄ-_ acTÚa| ,event . i walked the ENTIRE complex FOR A VACANCŶ DIdn find nONÊ¿? .. @ tHAT ._..poÏÑT ï.. just WANTED TO PГöVE ·THå.··Bï+Çμ ŵÂ$_.·· PГ€djUdîŒ .·[&*]·· ____ didn't want to giv___ ME a PLaŒ.2___$tÃŶ _..juat Ded'dØ₩__*] ŷÊÅ__··.p [$üH!]çØmê$ __+Ö__..· M!ñD_ ·.¿?¥ _

ma.sh said...

hêLL ·Ñ.ã₩!! dËê$__ b8μ¡+©H€$ åIÑ __* ₩°Гk!Ñ ··.,__. wμ¡+ MÊ ¬¬¬¬¬¬@!:; bU-!~ dÅŷ·_..Då¥Ŷ Г€åD¥__.2·· __ $ê+×___ jÅ₩/_ ñ!GAS__,,üP {·TF]* ..............········©μåÑ ·₩μÜ+ .·· Thå .hêLL .ŷHoö__,,₩°ñT ! dθNmt mAKË__,,. Me__$åY€__*¡T åGA|N :#$!$@,_________* shJ__*&&,[aÑÅ*]Ü+μÅ _1 ..me ÑõØ· _$pÊÅkå Nμ°_ÊñG/€$ mHeê ÑÕ $pee[K]âГ ... ÑÕ eñG., ______________#!$**·* 'çÜ$ __ ïËŶ€Ê** sed___ ñ!GÅ ·..d@__* ç♓ïñEÊ$ë b|+©�� ₩åÑÄ .··¥€//___@ ü** $μ€ .··· bÊdñ[]+ *____,, bEË @$#[+Åk!ñ··] ŶHoö%°θ����➿♻OöœØõ. mÖÑë¥ ··Ñ|*g
$+üP|D .·���� __ å/₩áŶ$ ..;ŵ-₩üÑÅ! bL[ÅMë·..· $üM·b°DŶ...4]₩μå-!~ .........········ §μ€ dØ )_ {}{}{}}}{}{{_}{}{}··.��b.·· ïËŶe__ ···T·.μ°Üg]~/t-!- _jÜyùÚ¬ håD··Tö/D !M[êÊ€*]§$üMTμ¡ñ ··... $$#:!$ ÑÕ!ÑØ Ü♓! -·¡ Tμ°üG]~/T j[]°%θoöòõ HåD·.T[°]\d !m[€£ê] $üM-!-μ¡Ñ __**pL .··· p|_Êaz ___.··m|=Г __,&#$@$#** ïËŶ€Ê__*dÖÑt ñÊÉÊê€dÉd··jμ°£_Å$__,, ç©θmïñG ¬*\##!$@ sLÁ$♓! (pГ¡Œ$\pГ¥§)¡s __m|=Г _ pLEASE ·kEËp ïT_Г€å|_ wïTTçμå BГ[]°+μå ·..___Ãå dØ )_ {}{ï μåT€.;··}{}}}{}dÜ{{MB_}{}{}··.��_____ {Çθ} ïËŶ€Ê__dÖÑt n[€£]d Jθθöô $Êtt!N Ωp .pëPÖLL .·ïÑ _ÖåkLÃÑ_D_** gθ[&b]ܥ뷷.*\g[°]Ïñ _ ГÜñ __.2 |å __&bü¥ ·Â ñôSë .dÄŷ__ $åY€ ··._ sÜmm°m! DöñT ·ÑéèD __+μåT !m__ g|åD··J%°[]��õ��⭕oÖØ ···$¡T×€ñ _,,ñÂ|Г ₩å/+!�� ôñ··.. [·..$M°[] .@!:#!$b
/€+$__ * |μ°°K __@*@ ₩μå-!~ dÅŷ¥__ * ₩åÅñ_.4$!#$@ .��·· 2$+€êË.ïñ __ $©♓°[]/ __ @$#:4 $0 /Öng wμâT ..20 åLL +μü ©θ||_êGE__ * dd!Ñ .._ μ°°K (f°ГΩm)** tHÊÑ $åŶ€__*** ŷHoö°%[]��➿0��õÕöØ .ñ[€£]_*₩åTêГ _ föГ ·· Å.··©ö$T ! tμåT ©°m€$··�� fГfГê[€__]** öÜ-!~ tμå ·|=åÜç€+�� .....kÜ $ ñ!GÅ$ /¡kÊ __.2 f¤LL[°[₩ _wμ¡Të ____,, PêPÕLL pëPöLL·..!F _!M @$$@$#!$@ L.ñ !M~d¥€ñ __ * ·´mFГ!$ ñ!GÅ$ /¡kÊ __.2 f¤LL[°[₩ _wμ¡Të ____,, PêPÕLL pëPöLL·..!F _!M @$$@$#!$@ L.ñ !M~ FГ¥€ñd¥€ñ _ 1 ,_________________·. @$!###! c°nSEN.tГåîT ! b·|T©]~\
$+üP|D .·���� __ å/₩áŶ$ ..;ŵ-₩üÑÅ! bL[ÅMë·..· $üM·b°DŶ...4]₩μå-!~ .........········ §μ€ dØ _.·· vitche$ ïÏ·..gθt {(bEAT}!!!!! 4 tμ¡$s k¡nd o\f ``behåvior *[&ŷÖ|..$+L]* ··ï @ï.._____,, -* Ö .______¥ ..g[]D ,_ dØ )_ {}{ï μåT€.;··}{}}}{}dÜ{{MB_}{} {}··.�� säMÊ ! öÑÕ .©θ

ma.sh said...

·· ` ,..hêLL·Ñå₩!! ¿¡€¥ê ·dON-!- ŵÜñâ__*\\** Ê$-!~åB/¡§μ åÑ __ environment___,,₩μ€Гê ₩μ¡T€__pePÖLL ïñVö|vêD··· dÊ$-__ ··d[]M.. ······························· @$!#!@ŵμu+ ï DONT __ wöñtüÊ ___ �� ₩μ¡ ____ ïËŶ€Ê__cãIÑT__-!? JÜ$_ get___mμ¡--©μ€çk&_gθ °····@$,#$@!#

Q·_______________!_ me _...............................dÅŷ¥__* j[]b ÊZ��
·¥ ..μüMM _ *

ma.sh said...

cçÅ/culateD__** öÑ μ°[]Wâ dÓPÊ__:;;@$# d]~/€å\_êГ __+åKe___ çãГ€ __μ¡§_$* bIT©♓! ..#!@@#!@@&]** ñÖ-!- __*** μ[]₩ .................................;........................................ Ã_ ··B/â___,, måN_.·· TakË ©AГ£___ hï$ __;₩° mán

ma.sh said...

yŶ¥

ma.sh said...

sêLL @::#$@5 På©K·· nooD|ê·· at GODdHAM .99 ©êñ-!- ..$+° ..:!$@ [&*] å sï× På©......#!@ n⭕��d/€ [Å]+ dÜμμμ _såFE₩å¥Ŷ··!!!!! çГ€£p b|+çH ! cГ€€P _

ma.sh said...

ïT$__-·ÑöT _,,➕♓🅰T ! donT cöñ|=IGÜГ€__.2 -__-¬-* çON$öL¡DåTÉ _₩¡μ++ __-å* dBÅ¡-!- ____ ö|=__\/* voö-D[]°* @$##@ ___ íNn ŷμ°°Г ___ m!Ñd ,____.:·· @!# b]~\Ü+ ___bUT_.·· thÊ€ [Tŷ P|©] ___ГåÑd[]·m__,, å©T ¬*ôV··..__θ|= ê×P/¡[NaT|θÑ] *,______;:·· ©üD__ ]* §μüD__&]]*¬¬¬¬¬¬₩¡Ll_·[B*/V] ##!$@ pA|D_"F¤Г

ma.sh said...

____tìME��______ ₩a+©}{ !bÜut you if you want can take the V.. dθ⭕⭕öôØmethod anD[b]Г€åK _oUt the Do\\__&, |ê+ "MË ·p]~/¥§¡©â/y see SUM__shJ__**** approach to thïngs øF __,,$¡mP°// __ ë×P|_ñATìon··[!F*],yo0 cAINT___ show me t����t shêtwerk .·· ©[°]mMÖN·· ._. gËn¤Г°$|+y &]]** ·· jÜ$__ çÜ$ _,, iy-?îÊYé ·····FeaL.. /¡Ek ___* ··ŵå¥$·.._¡T 1__ (©ÅnT} ïÑ ._Mhî _böøK__* $$##!$@ be conFU$êD ___ ₩μ¡++$!#:@ __��_₩Г¡Tt€N woГk EThic_ .··_____?¿* FГ¡End$↕-↕iP _ [&*mÅ|d] 2!ç©Ü$ ___,,$μ€ ↔↙↖↕ feA|__ ,,___________*[]=°


which then in cause and effect brings me back to my first statemenT ;ïT$__-·ÑöT _,,➕♓��T ! donT cöñ|=IGÜГ€__.2 -__-¬-* çON$öL¡DåTÉ _₩¡μ++ __-å* dBÅ¡-!- ____ ö|=__\/* voö-D[]°* @$##@ ___ íNn ŷμ°°Г ___ m!Ñd ,____.:·· @!# b]~\Ü+ ___bUT_.·· thÊ€ [Tŷ P|©] ___ГåÑd[]·m__,, å©T ¬*ôV··..__θ|= ê×P/¡[NaT|θÑ] *,______;:·· ©üD__ ]* §μüD__&]]*¬¬¬¬¬¬₩¡Ll_·[B*/V] ##!$@ pA|D_"F¤Г ______________ _________ü && _innåÅ-_äæt ! pre-sale inspection ŵHERË ,,ä _Г€a|_ eSTATE aGENT.. is reQuired toö pAY THE |=e_ë/Fees/______ .. ,dOes ____ +μå__©|ient ... get... too.. Have Say So About ,wHAT (home inspection, they'd preferably use?)foГ the____ JJOBØB¿? .

o.öГ Düz ____,* ÑA|| __ bECAΩ$e __,, it giVES the REALTOR ñOT +μâ__+μå__*thee___ ,tha **(THE) büyer-a-__--..©haÑŒ __·@ hiren_____it_ Ö₩N __ .pPÖ/pePôLL//$ hAâå♓hahÅa��♓��♓♓hμå������μåã____?.·¿ People ··DöñT /aUgh@__* m£[€êÊëÈ]*¥ŷμ°°⭕��➿ μ°°KÅ··__ å$$_♓�� @!# ♑⭕⭕ ü +HA___.1. $!# +Г¡��__ .tew ___ +μ° ___åLL /e$ ___&!@:;:@ sH¡+ ___*o₩ñæ ··[B.M,________] *__________ in e×xtra how much did your hü$BAñd__ g[~/!ve Yyöu ü·��,,________.4 _$/eePING___ê··Z������ie [··.]* with him last nightmiss don't believe she is chËÅp μ°/hoë·· .4

ma.sh said...

____tìME��______ ₩a+©}{ !bÜut you if you want can take the V.. dθ⭕⭕öôØmethod anD[b]Г€åK _oUt the Do\\__&, |ê+ "MË ·p]~/¥§¡©â/y see SUM__shJ__**** approach to thïngs øF __,,$¡mP°// __ ë×P|_ñATìon··[!F*],yo0 cAINT___ show me t����t shêtwerk .·· ©[°]mMÖN·· ._. gËn¤Г°$|+y &]]** ·· jÜ$__ çÜ$ _,, iy-?îÊYé ·····FeaL.. /¡Ek ___* ··ŵå¥$·.._¡T 1__ (©ÅnT} ïÑ ._Mhî _böøK__* $$##!$@ be conFU$êD ___ ₩μ¡++$!#:@ __��_₩Г¡Tt€N woГk EThic_ .··_____?¿* FГ¡End$↕-↕iP _ [&*mÅ|d] 2!ç©Ü$ ___,,$μ€ ↔↙↖↕ feA|__ ,,___________*[]=°


which then in cause and effect brings me back to my first statemenT ;ïT$__-·ÑöT _,,➕♓��T ! donT cöñ|=IGÜГ€__.2 -__-¬-* çON$öL¡DåTÉ _₩¡μ++ __-å* dBÅ¡-!- ____ ö|=__\/* voö-D[]°* @$##@ ___ íNn ŷμ°°Г ___ m!Ñd ,____.:·· @!# b]~\Ü+ ___bUT_.·· thÊ€ [Tŷ P|©] ___ГåÑd[]·m__,, å©T ¬*ôV··..__θ|= ê×P/¡[NaT|θÑ] *,______;:·· ©üD__ ]* §μüD__&]]*¬¬¬¬¬¬₩¡Ll_·[B*/V] ##!$@ pA|D_"F¤Г ______________ _________ü && _innåÅ-_äæt ! pre-sale inspection ŵHERË ,,ä _Г€a|_ eSTATE aGENT.. is reQuired toö pAY THE |=e_ë/Fees/______ .. ,dOes ____ +μå__©|ient ... get... too.. Have Say So About ,wHAT (home inspection, they'd preferably use?)foГ the____ JJOBØB¿? .

o.öГ Düz ____,* ÑA|| __ bECAΩ$e __,, it giVES the REALTOR ñOT +μâ__+μå__*thee___ ,tha **(THE) büyer-a-__--..©haÑŒ __·@ hiren_____it_ Ö₩N __ .pPÖ/pePôLL//$ hAâå♓hahÅa��♓��♓♓hμå������μåã____?.·¿ People ··DöñT /aUgh@__* m£[€êÊëÈ]*¥ŷμ°°⭕��➿ μ°°KÅ··__ å$$_♓�� @!# ♑⭕⭕ ü +HA___.1. $!# +Г¡��__ .tew ___ +μ° ___åLL /e$ ___&!@:;:@ sH¡+ ___*o₩ñæ ··[B.M,________] *__________ in e×xtra how much did your hü$BAñd__ g[~/!ve Yyöu ü·��,,________.4 _$/eePING___ê··Z������ie [··.]* with him last nightmiss don't believe she is chËÅp μ°/hoë·· .4

ma.sh said...

_··M/= .a|Г® coST inna___ $kY.. $©Гa·P.pE® DaY...__ * N°ñO μ[]₩° ]~/°w__ .2·· ChaRge@!# A|r_ pLANE @!## re directional A|¬r ·@ å_��nD __ i ··· DonT wONT ··*�� ..yμ°°Г __y00··NOE dsis S·Um b!$__&;@$? bELiE\/e ¡T ·Nh°T !·· @$! mONEy.4·· Ta|kiN_ .2·· De+ @!b8H|+c�� .·wEE __A|nt even_Ttawkinn @$## AboUT mOMMA #·_____. $wiTCH b¤aRD __:#;°Г nOT]~]*¬@$#:__cON\/°@!# ÔœøÒÓÔõô➿♻♉⭕œ SUMTh|N _/aC _dE+~|-T @!#@ .sOB ___¡§ nOT mH| use oF .··wo®D$ !&!° FoTA¥·· @$#:°bUT ___,, heLL yEA¬~ DaY-__--©°],, cOUNt ,__^ &_DON+ aS___*

ma.sh said...
This comment has been removed by the author.
ma.sh said...

go out to the country out of the mountains it's s lonelinesso bad it's nothing t/~|ERE nothing it's bad so it's mountains the of out OF country the tHE THE tHe yEae Yëå When iEYE GEtT ·sUM M.Oney __*w]~/€'p I heard Mexicans pissoNa we'd tO- k!\\_ll the smEL|_ bR|Ng it toO the sTATES drieIT out and sell it !!!!! so yHoO°°·CA·· sMOKE ~¡T··´,___________ nau smokina piss along wiT .....···· ddearEAear mANure whatever how was@growDeD let it grow I'm anNOyed but I·D´ thiNK yoUd wANT2 ·_to mAKE sUMth¡ng environmentAlly _ saFE·tY ABOuT That!